Samenwerking Nissewaard en Stevig Staan

Stevig Staan werkt samen met gemeente Nissewaard om deskundigheidsbevordering te vergroten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het onderwijs.

Stevig Staan neemt een verbindende en begeleidende rol op zich. Zij verbindt verschillende ketens aan elkaar (scholen, trainingbureaus, gemeente). Stevig Staan werkt samen met twee trainingsbureaus om kwaliteit te waarborgen, maar ook om risico’s voor de opdrachtgever te beperken. Bij afwezigheid van Sandra of Anna is het mogelijk andere partners in te schakelen om voortgang te waarborgen.

Kerntaken van Stevig Staan:

  • Nazorg na de training Aandachtsfunctionaris in de vorm van aanwezigheid tijdens IB-bijeenkomst
  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten
  • Trainingen beroepskrachten/leerkrachten
  • Trainingen Aandachtsfunctionarissen (via samenwerkingspartner)
  • Begeleiden werkgroep ‘Tegen kindermishandeling’ om belangen en wensen vanuit het werkveld te behartigen
  • Opstarten van een servicepunt meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Omdat Stevig Staan op heel Voorne Putten haar diensten aanbiedt, kunnen trainingen efficiënt worden ingepland.  Alle scholen kunnen inschrijven en er wordt niet alleen per samenwerkings- verband getraind. Op deze manier kan kostenbesparend worden gewerkt.

In de loop van volgend jaar wordt gestart in de regio’s Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard.