Waar ligt bij scholen op Voorne-Putten de behoefte? Het onderwijs spreekt zich uit!

In overleg hebben schoolbesturen en gemeenten gemeend dat aanvullend (digitaal) onderzoek noodzakelijk is om de scholing beter te kunnen afstemmen op de behoefte en wensen van de professionals. Met de nodige inbreng van de leden van de werkgroepen ‘Tegen Kindermishandeling’ Voorne en Putten heeft dit geresulteerd in het opstellen van een online vragenlijst. Het online onderzoek is begin januari 2018 breed verspreid onder alle schoolbesturen op Voorne-Putten (van leerkracht tot directeur, van schoolmaatschappelijk werker tot conciërge).

Vanuit het onderzoek naar de behoeften, wensen en knelpunten voor het werken met de Wet meldcode binnen het onderwijs wordt duidelijk dat 61% van de respondenten meer aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld (Wet Meldcode) op hun school belangrijk vinden. 71% van de ondervraagden geeft aan zich onzeker te voelen in gesprekken met ouders bij zorgen rondom kinderen.

Inzage in het onderzoek is mogelijk! Stuur ons een bericht via het contactformulier naar Anna of Sandra.